Een ondernemingsraad (OR) is een overlegorgaan tussen de werkgever en de vertegenwoordigers van de werknemers.
Elke onderneming die 100 of meer werknemers tewerkstelt is verplicht een ondernemingsraad te hebben.

De raad is samengesteld uit het ondernemingshoofd en door hem aangewezen afgevaardigde(n) en uit de werknemers-vertegenwoordigers. Deze laatste worden door de werknemers van de onderneming verkozen bij de sociale verkiezingen die om de vier jaren plaats vinden. 
Het aantal werknemersvertegenwoordigers  is afhankelijk van het aantal werknemers tewerkgesteld in de onderneming.
De werkgeversafvaardiging mag niet groter zijn dan het aantal werknemersafgevaardigden.

De ondernemingsraad vergadert minstens één keer per maand op uitnodiging van het ondernemingshoofd. 
Datum, het uur en de plaats van de vergadering worden door hem vastgesteld. Hij zit de vergadering ook voor. Het secretariaat wordt waargenomen door een lid van de vertegenwoordigers van de werknemers. Deze secretaris maakt de notulen op die dienen goedgekeurd te worden op de volgende vergadering en is eveneens verantwoordelijk voor het archief.